Pravidla soutěže o třílitrový bag-in-box

(dále jako „Pravidla“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je Forbram s. r. o. se sídlem U Tenisu 4971/10, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČO 04742621 dále jako „pořadatel“).

    Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže info@dumvinanasaldaku.cz, +420 777 239 727

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o třílitrový bag-in-box z nabídky e-shopu dumvinanasaldaku.cz, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 • společnost Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

Pořadatel v žádném případě nevyzývá soutěžící k nadměrnému a nerozumnému pití alkoholu. Varujeme, že pitím alkoholu může vzniknout závislost. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

1. věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

2. soutěžící žijící v České Republice;

3. adresa pro doručování v České republice;

4. soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;

5. dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže. 

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

 1. Napsat pod soutěžní příspěvek proč byste právě vy chtěli vyhrát třílitrový bag-in-box a jakou odrůdu z nabídky dumvinanasaldaku.cz;
 2. Dát like soutěžnímu příspěvku;
 • Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 14. 8. 2023 do 23:59. Výherce pořadatel vyhlásí 15. 8. 2023 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Soutěž má 3 výherce, každý z nich získá tuto výhru: 1 třílitrový bag-in-box z nabídky https://www.dumvinanasaldaku.cz/bag-in-box-3-l/. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je pouze na uvážení pořadatele.

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto: napíše mu do zprávy na facebooku a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, výhru si ponechá pořadatel.

Pokud výherce výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Libor Jadrný, info@dumvinanasaldaku.cz.

 

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • Zveřejnění jména a příjmení na webových stránkách www.dumvinanasaldaku.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
 • Zveřejnění jména, příjmení a textů příspěvků, které pořadatele zaujaly ve stories či příspěvcích na facebooku stránkou Dům vína na Šalďáku..